Tượng phật thích ca mâu ni 03

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng