Tượng phật thích ca mâu ni 06

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng