Tượng phật thích ca mâu ni 08

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng