Tượng phật thích ca mâu ni 09

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng