Tượng phật thích ca mâu ni 10

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng