Tượng phật thích ca mâu ni 11

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng