Tượng phật thích ca mâu ni 12

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng