Tượng phật thích ca mâu ni 17

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng