Tượng phật thiên thủ thiên nhãn 18

Tượng phật thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ mít sơn son thếp vàng