Tượng phật thiên thủ thiên nhãn 19

Tượng phật thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ mít sơn son thếp vàng