Tượng phật tuyết sơn 01

Tượng phật tuyết sơn đắp đất bó sơn son thếp vàng