Tượng phật tuyết sơn 02

Tượng phật tuyết sơn đắp đất bó sơn son thếp vàng