Tượng phật tuyết sơn 03

Tượng phật tuyết sơn gỗ mít sơn son thếp vàng