Tượng phật tuyết sơn 04

Tượng phật tuyết sơn đắp đất bó sơn son thếp vàng