Tượng phổ hiền bồ tát 03

Tượng phật phổ hiền bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng