Tượng phổ hiền bồ tát 05

Tượng phật phổ hiền bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng