Tượng phổ hiền bồ tát 06

Tượng phật phổ hiền bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng