Tượng tam thế phật 01

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng