Tượng tam thế phật 02

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng