Tượng tam thế phật 03

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng