Tượng tam thế phật 04

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng