Tượng tam thế phật 05

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng