Tượng tam thế phật 06

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng