Tượng tam thế phật 07

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng