Tượng tam thế phật 08

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng