Tượng tam thế phật 09

Tượng tam thế phật   bằng gỗ mít sơn son thếp vàng