Tượng tam thế phật 10

Tượng tam thế phật bằng gỗ mít sơn son thếp vàng