Tượng tam tòa thánh mẫu 02

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng