Tượng tam tòa thánh mẫu 04

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng