Tượng tam tòa thánh mẫu 05

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng