Tượng tam tòa thánh mẫu 06

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng