Tượng tam tòa thánh mẫu 07

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng