Tượng tam tòa thánh mẫu 08

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng