Tượng tam tòa thánh mẫu 09

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng