Tượng tam tòa thánh mẫu 10

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng