Tượng tam tòa thánh mẫu 11

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng