Tượng tam tòa thánh mẫu 12

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng