Tượng tam tòa thánh mẫu 13

Tượng tam tòa thánh mẫu gỗ mít sơn son thếp vàng