Tượng thập bát la hán 01

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng