Tượng thập bát la hán 02

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng