Tượng thập bát la hán 03

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng