Tượng thập bát la hán 04

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng