Tượng thập bát la hán 05

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng