Tượng thập bát la hán 07

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng