Tượng thập bát la hán 08

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng