Tượng thập bát la hán 09

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng