Tượng thập bát la hán 10

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng