Tượng thập bát la hán 11

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng