Tượng thập bát la hán 12

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng