Tượng thập bát la hán 14

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng